Skip to main content

1. Što je “osoba za primanje pismena”?

“Osoba za primanje pismena” prima sudska pismena za dužnika ili vjerovnika.

2. Kako se imenuje Društvo za primanje pismena d.o.o. kao “osoba za primanje pismena”?

Prihvaćanjem “Izjave o imenovanju” od strane Društva za primanje pismena d.o.o., plaćanjem naknade i davanjem podataka o adresama za komunikaciju.

3. Može li se imenovati Društvo za primanje pismena d.o.o. nakon što je pokrenut sudski postupak?

Ne, imenovanje mora biti izvršeno u trenutnu sklapanja ugovora.

4. Može li Društvo za primanje pismena d.o.o. odbiti imenovanje

Da.

5. Može li zbog odbijanja imenovanja od strane Društva za primanje pismena d.o.o. za tuženika (dužnika) nastupiti šteta?

Da, za tuženika (dužnika) može nastupiti šteta ovisno o vrsti sudskog postupka koji se provodi, odnosno prirodi obavijesti koju dostavlja vjerovnik po ugovornom odnosu.

6. Tko nadoknađuje tuženiku (dužniku) nastalu štetu?

Nitko, tuženik (dužnik) sam trpi vlastitu štetu zbog toga što je neuredno imenovao Društvo za primanje pismena d.o.o., a Društvo za primanje pismena d.o.o. nije prihvatilo to imenovanje.

7. Kada će Društvo za primanje pismena d.o.o. prihvatiti imenovanje?

Kada primi uredno potpisanu dokumentaciju.

8. Koja je posljedica za tuženika ako Društvo za primanje pismena d.o.o.ne prihvati imenovanje?

Društvo za primanje pismena d.o.o. će po primitku tužbe obavijestiti sud da nije prihvatilo imenovanje. Neovisno o tome, sud će postupiti kao da je dostava tuženiku bila uredna, i nastavit će sa sudskim postupkom u skladu sa zakonom.

9. Zašto imenovanje Društva za primanje pismena d.o.o. uključuje i primanja obavijesti za dužnika od strane vjerovnika po osnovnom ugovoru?

Ako vjerovnik ne može ostvariti urednu komunikaciju s dužnikom u odnosu iz osnovnog ugovora, neće ni sud moći ostvariti urednu komunikaciju s tuženikom (dužnikom) u sudskom postupku. Uredna komunikacija je u oba slučaja potrebna za nastupanje željenih pravnih posljedica.

10. Koliko je naknada za usluge Društva za primanje pismena d.o.o.?

Naknada zavisi o vrijednosti odnosa iz osnovnog ugovora ili vrijednosti spora prije podnošenja tužbe. Zavisno o specifičnostima pojedine usluge, može se odobriti poseban popust.

11. Što obuhvaća naknada za uslugu?

Naknada za uslugu obuhvaća obavještavanje Korisnika usluga o do 5 primljenih obavijesti godišnje od Vjerovnika iz osnovnog ugovora i primitka prvog pismena suda u jednom sudskom postupku.

12. Kako će postupiti Društvo za primanje pismena d.o.o. kada primi sudsko pismeno, ili obavijest od vjerovnika?

Hitno i bez odgode stupit će u kontakt s tuženikom (dužnikom) i obavijestiti ga o primitku (telefonom, e-poštom, faksom, sms-om). Po dogovoru s tuženikom (dužnikom) dostavit će mu primljeno pismeno, odnosno obavijest, kurirskom poštom, skenirano e-poštom ili faksom.

Pod Kaštelom 4
51 000 Rijeka

T. +385 51 315 240
F. + 385 51 215 010

Mihanovićeva 16
10 000 Zagreb
T. +385 1 455 0443
F. +385 1 457 679